Historielagets | Lover

§1

Brevik historielag, som er stiftet 31. juli 1926, har til formål å søke vekket interesse for gransking av Breviks historie og kulturminner.

Dette søkes fremmet ved:

a)    Innsamling og oppbevaring av materiale som gir et bilde av byens og borgernes liv gjennom tidene

b)    Utstillinger og foredrag for å gjøre publikum kjent med innsamlet materiale.

c)    Historielaget kan opprette selvstendige underavdelinger, drevet i henhold til vedtektene for den enkelte avdeling, herunder museumsvirksomhet.

 
§2

Enhver kan, mot den kontingent som årsmøtet bestemmer, bli medlem av laget. Livsvarig medlemskap gis mot en engangsbetaling tilsvarende 25 årskontingenter ved betalingstidspunktet.

§3

ÅRSMØTET

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet. Dette holdes innen utgangen av februar måned. Innkallelsen skjer med 14 dagers varsel i minst en av distriktets aviser. Årsmøtet ledes av formannen eller en valgt dirigent.

Følgende saker skal behandles:

a)    Styrets beretning

b)    Revidert regnskap

c)    Museets beretning og museets reviderte regnskap

d)    Innkomne saker. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 10 dager før årsmøtet.

e)    Fastsettelse av kontingentens størrelse

f)     Valg

1)    Formann som velges for ett år av gangen.

2)    5 styremedlemmer med 3 varamenn. Styremedlemmene velges for 2 år. Varamenn velges for ett år av gangen.

3)    Revisor som velges for ett år av gangen. Revisor kan ikke være medlem av styret eller varamedlem til styret.

4)    Valgkomité på 3 medlemmer for ett år av gangen. Valgkomitéen velger selv sin formann. Valgene foregår skriftlig dersom ett medlem ønsker det.

 
§4

STYRETS OPPGAVER

a)    Velge varaformann, sekretær og kasserer av og blant styrets medlemmer.

b)    Nedsette nødvendige utvalg og komitéer og om nødvendig ansette arkivar.

c)    Foreta innkjøp av ting som man mener kan vøre av interesse for lagets samlinger.

d)    Forvalte lagets midler og eiendeler.

Styret er beslutningsdyktig dersom halvparten av medlemmene er til stede, deriblant formannen eller varaformannen.

Formannen leder styrets forhandlinger og påser at de vedtak som blir gjort snarest mulig settes i verk. Dersom formannen er fraværende, leder varaformannen styrets forhandlinger.

Sekretæren fører forhandlingsprotokollen og sammen med formannen lagets korrespondanse. Likeså skal sekretæren sørge for en forsvarlig arkivering av inn- og utgående skriv.

Kassereren fører lagets regnskap på en forsvarlig måte og sørger for at regnskapene blir revidert og forelagt styret til behandling minst 3 uker før årsmøtet.

Det holdes styremøter så ofte formannen finner det nødvendig eller etter krav fra minst 1/3 av styrets medlemmer.

 
§5

Alminnelige vedtak avgjøres etter avstemming ved simpelt flertall. Dersom det blir stemmelikhet, er formannens stemme avgjørende

Lovendringer krever 2/3 flertall og kan bare gjøres på årsmøtet.

 
§6

Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret eller minst 1/3 av lagets medlemmer skriftlig forlanger det. Innkalling som til ordinært årsmøte.

 
§7

Forslag om oppløsning av laget kan kun fremlegges på et ordinært årsmøte etter et enstemmig vedtak i styret. Vedtak om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall av årsmøtet på 2 ordinære årsmøter. Dersom oppløsning finner sted, velges 3 medlemmer som får i oppdrag å ta vare på lagets eiendeler (herunder museet), for

innen 5 år å rekonstruere historielaget. Dersom dette ikke lykkes, må man søke på en forsvarlig måte å overta disse verdier til stedets myndigheter med betingelse av at alle verdier og gjenstander, herunder museet, skal for all fremtid oppbevares i Brevik.

 Disse lover ble revidert, og ble i sin nåværende form og ordlyd vedtatt av historielagets årsmøte den 1.februar 2012.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler