Hans Herlofsen Steen

 Nicolay W. Coch skrev om Hans Herlofsen Steen i boken  «Fra Brevik i gamle dager» utgitt i 1929

Hans Herlofsen Steen ble født i Fredrikstad 1863 og var 22 år
gammel da han kom til Brevik. Han var utdannet som telegrafist og
tjenestegjorde ved telegrafstasjonen her, som han bestyrtet fra 1914. I 1924
trakk han seg tilbake på grunn av sykdom. I ca. 30 år var han bysekretær og
nedla i løpet av denne tiden et betydelig arbeid i kommunens tjeneste.
Historisk interessert som han var, tok han med iver av seg ordningen av byens
arkiv, eller rettere sagt, det som var igjen av det.

For ca. 20 år siden søkte han kommunestyret sammen med kjøpmann
H.M.Albretsen og undertegnede om bidrag til å utgi Breviks historie. Men dette
andragende ble avslått. Vi tok denne sak opp fordi vi kjente til at Brevik
hadde en forholdsvis interessant fortid, og fordi det på den tiden enda levde
flere eldre folk som kunne gi oss verdifulle opplysninger om f.eks.
skipsfartens trelasthandel og is-bedriften, som hadde spilt en så viktig rolle
i vår bys utvikling og liv. Dernest antok vi at en skildring av Breviks
historie ville bidra til å fremelske lokalpatriotisme og solidaritetsfølelse,
som etter vår mening var og er en av betingelsene for en bys trivsel og
fremgang. Vårt androgene ble imidlertid, som sagt, avslått av
"budsjettmessige hensyn"

Likeså stor rolle spilte det visstnok at bystyrets medlemmer ikke
hadde noen tillit til våre kvalifikasjoner som historieskrivere. Ingen er jo
profet i sitt eget land. Vi fikk nærmest det inntrykk at ingen hadde noen
interesse for det arbeide vi hadde planlagt. H.M.Albretsen og undertegnede ga
derfor det hele opp. Andre ting kom til å legge beslag av vår tid. Men
telegrafbestyrer Steen fortsatte på egen hånd når han hadde anledning, og i
årenes løp har han samlet inn mye og verdifullt materialet til belysning av
Breviks historie. Han fulgte dessuten godt med som sekretær i alt som hendte i
kommunen. Hans hukommelse var utmerket, og han var som et levende leksikon når
noen spurte om han et eller annet fra Brevik i nåtid eller fortid. En del av
sitt historiske materiale lot han tilflyte stedets presse i form av lengre
eller kortere oppsett om personer og forhold i vår by, enten skrevet av ham
selv eller av andre som søkte opplysninger hos ham og som alltid stod til
tjeneste med den største elskverdighet. Således er boken om "Esmark",
som ble utgitt av Brevik historielag i 1926 for en vesentlig del utarbeidet på
grunnlag av telegrafbestyrer Steens notater og nedtegnelser.

En stor del av det han samlet inn, består av billedstoff i form av
fotografier. Blant disse er det flere interessante interiørbilder fra gamle
Breviksgårder. Jeg foreslo i sin tid for Steen at han skulle la en fagmann,
f.eks. arkitekt Wilhelm Swensens i Porsgrunn, bearbeide disse interiører og
annet av arkitektonisk interesse i hans samlinger og utgi en del av dem i et
særskilt verk. Samtidig lovte jeg å skrive litt personer og samfunnsforhold her
i byen i gamle dager. Steen ble meget interessert for denne ideen og sa at han
ville forsøke om han kunne skaffe tilveie de midler som måtte til for å
realisere den. Hans død 21. august 1928 avbrøt imidlertid hans arbeid for
dette. Men siden har hans familie, særlig hans bror bankier Steen i Paris
hjulpet oss med å finansiere det. Dermed og ved andre private bidrag er vi
blitt istand til å utgi denne bok, som ellers ville oversteget historielagets økonomiske
krefter. Telegrafbestyrer Steen var gift med frk. Harriet Oxaal, datter av
direktør for Norges statsbaner J.G.D. Oxall. Fruen delte sin manns historiske
interesser og stod ham trofast bi med å ordne og oppbevare hans samlinger.

Hadde Steens helse vært god, ville han med liv
og sjel deltatt i historielagets arbeid, men nedbrutt, syk og lidende som han
var de siste årene han levde, kunne han ikke ta så aktiv del i dette som han
ellers ville ha gjort. Han fulgte dog vår virksomhet med stor interesse og
sendte oss rett som det var bud og råd når det var noe han fant ut burde
undersøkes eller avbildes. Under disse omstendigheter var det naturlig å velge
han til æresmedlem av laget vårt og det gledet oss, at han satte meget pris på
denne oppmerksomhet. Hans helse tillot ham som regel ikke å delta i våre møter,
kun engang var han tilstede. Det ar den gang professor J.Worm-Müller var her
for å samle stoff til sin "Sjøfartens historie". Vi hadde da
sammenkalt endel eldre skipsførere som vi antok kunne gi bidrag til belysning
av denne for vårt distrikts vedkommende tidligere så viktige næringsvei. Skjønt
vi kunne se at det var anstrengende for telegrafbestyreren, fulgte han dog
forhandlingene på møte med spent oppmerksomhet og gav oss flere verdifulle
opplysninger.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler